1615633062988_kouluttaja-me.jpg

"Älä reagoi vaan ennakoi."

 Oh­jel­mam­me on kaikkea tätä ja enemmän ....                                                                 

Kou­lut­tau­du

Ylläpidä osaamistaKurs­seil­lam­me opit tun­nis­ta­maan työhön kuuluvat ylei­sim­mät riskit, saat tietoa tur­val­li­sis­ta työ­ta­vois­ta ja siitä miten työpaikan tur­val­li­suut­ta voidaan kehittää.

Pa­lo­tur­val­li­suu­den li­sää­mi­ses­tä, nos­to­vä­li­nei­den käytöstä ja ensiavun an­ta­mi­ses­ta vahingon jo satuttua.

Kul­jet­ta­jien am­mat­ti­pä­te­vyy­den yl­lä­pi­tä­mi­sen.
Tarjoamme seuraavat tuotteet:

- työ­tur­val­li­suus­kort­ti

- tu­li­työ­kort­ti

- am­mat­ti­pä­te­vyys-

   päivät 

- hen­ki­lö­nos­tin­kort­ti

- truk­ki­kort­ti

- al­kusam­mu­tus­kort­ti

Huomaa riskit

Ta­pa­tur­mat eivät tapahdu sat­tu­mal­ta


Jokainen tapaturma tar­koit­taa aukkoa tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­ses­sa. Ta­pa­tur­mat ja vaa­ra­ti­lan­teet tulee tutkia ja miettiä, miten vas­taa­van­lai­set tilanteet voidaan estää.

Hyvä työym­pä­ris­tö on tur­val­li­nen ja tuottava. Tämä edel­lyt­tää ta­pa­tur­mien ennalta eh­käi­se­mis­tä. Jokaisen työpaikan tur­val­li­suut­ta voidaan kehittää. Ta­pa­tur­mat eivät tapahdu sat­tu­mal­ta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Ta­voit­tee­na on nolla ta­pa­tur­maa.

Läh­tö­koh­ta­na työ­tur­val­li­suu­den ke­hit­tä­mi­sel­le on riskien ja työym­pä­ris­tön arviointi. Ta­pa­tur­mien ja vaa­ra­ti­lan­tei­den tut­ki­mi­nen ja niistä oppiminen edistävät myös työ­tur­val­li­suut­ta.

Ennakoi

Varmista tur­val­li­suusTur­val­li­suu­teen pa­nos­ta­mi­nen on elin­tär­ke­ää niin or­ga­ni­saa­tioil­le kuin ih­mi­sil­le­kin. Ta­pa­tur­mis­ta aiheutuu ai­neel­li­sia vahinkoja ja kus­tan­nuk­sia, mutta ennen kaikkea in­hi­mil­li­siä kär­si­myk­siä ta­pa­tur­man uhrille. Uhrin lisäksi tapaturma koskettaa hänen lä­hei­si­ään ja työ­to­ve­rei­taan.

Ta­pa­tur­mien ehkäisyn läh­tö­koh­ta­na on vaa­ra­ti­lan­tei­den tun­nis­ta­mi­nen. Ennalta ar­vaa­mat­to­miin ta­pah­tu­miin tulee myös varautua.


lBEor6U1XmY-me

Ota yhteyttä

Lähetä vapaamuotoinen kysymyksesi tällä lomakkeella.

* Pakollinen kenttä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.