PsQgatSmoa8-me

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti- ja Tu­li­työ­kort­ti­kou­lu­tuk­set

                           Työ- ja pa­lo­tur­val­li­suut­ta                                                       

person jumping from fire

Huomaa riskit

Työ­ta­pa­tur­ma ei tapahdu sat­tu­mal­ta


Jokainen tapaturma tar­koit­taa aukkoa tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­ses­sa. Ta­pa­tur­mat ja vaa­ra­ti­lan­teet tulee tutkia ja miettiä, miten vas­taa­van­lai­set tilanteet voidaan estää.

Hyvä työym­pä­ris­tö on tur­val­li­nen ja tuottava. Tämä edel­lyt­tää ta­pa­tur­mien ennalta eh­käi­se­mis­tä. Jokaisen työpaikan tur­val­li­suut­ta voidaan kehittää. Ta­pa­tur­mat eivät tapahdu sat­tu­mal­ta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Ta­voit­tee­na on nolla ta­pa­tur­maa.

Läh­tö­koh­ta­na työ­tur­val­li­suu­den ke­hit­tä­mi­sel­le on riskien ja työym­pä­ris­tön arviointi. Ta­pa­tur­mien ja vaa­ra­ti­lan­tei­den tut­ki­mi­nen ja niistä oppiminen edistävät myös työ­tur­val­li­suut­ta.

1631968652983_eurolava.jpg-me

Kou­lut­tau­du

Ylläpidä osaamista


Kurs­seil­lam­me opit tun­nis­ta­maan työhön kuuluvat ylei­sim­mät riskit, saat tietoa tur­val­li­sis­ta työ­ta­vois­ta ja siitä miten työpaikan tur­val­li­suut­ta voidaan kehittää.

Pa­lo­tur­val­li­suu­den li­sää­mi­ses­tä, nos­to­vä­li­nei­den käytöstä ja ensiavun an­ta­mi­ses­ta vahingon jo satuttua.


Lisäksi kul­jet­ta­jien am­mat­ti­pä­te­vyy­den yl­lä­pi­tä­mi­sen.

Tarjoamme seuraavat tuotteet:

- työ­tur­val­li­suus­kort­ti

- tu­li­työ­kort­ti

- am­mat­ti­pä­te­vyys-

   päivät 

- hen­ki­lö­nos­tin­kort­ti

- truk­ki­kort­ti

- al­kusam­mu­tus­kort­ti

Scoprire il gioiello di arte, architettura, storia che si nasconde dentro le mura del Teatro Grande di Brescia è un’esperienza da vivere.
Amo questa città dal passato ricco ed interessante.

Ennakoi

Varmista tur­val­li­suusTur­val­li­suu­teen pa­nos­ta­mi­nen on elin­tär­ke­ää niin or­ga­ni­saa­tioil­le kuin ih­mi­sil­le­kin. Ta­pa­tur­mis­ta aiheutuu ai­neel­li­sia vahinkoja ja kus­tan­nuk­sia, mutta ennen kaikkea in­hi­mil­li­siä kär­si­myk­siä ta­pa­tur­man uhrille. Uhrin lisäksi tapaturma koskettaa hänen lä­hei­si­ään ja työ­to­ve­rei­taan.
Ta­pa­tur­mien ehkäisyn läh­tö­koh­ta­na on vaa­ra­ti­lan­tei­den tun­nis­ta­mi­nen. Ennalta ar­vaa­mat­to­miin ta­pah­tu­miin tulee myös varautua.


The Instagram Book
"Työ­tur­val­li­suus kaikilla aloilla"

Tur­val­li­ses­ti töissä

Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on osa yri­tys­tur­val­li­suut­ta.Yri­tys­tur­val­li­suu­den muita osa-alueita ovat esim. ym­pä­ris­tö­tur­val­li­suus, tietoturvallisuus, henkilöturvallisuus, toi­mi­ti­la­tur­val­li­suus ja ri­kos­tur­val­li­suu­des­ta. Työturvallisuutta toteutetaan työsuojelun avulla ja toimintaa ohjaavat mm. työturvallisuuslaki ja työ­ter­veys­huol­to­la­ki.

Kaikki työntekijät ovat toteuttamassa työsuojelua. Jokaisen on toimittava sääntöjen mukaisesti, jotta työturvallisuus toteutuisi. Työsuojelutoimintaa työpaikalla edistetään työ­suo­je­lu­yh­teis­työn avulla. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ­suo­je­lu­yh­teis­toi­min­nas­ta (20.1.2006/44) ohjaa eri tahojen osallistumista tähän toimintaan.

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Keskeistä työturvallisuudessa on ris­kien­hal­lin­ta­Jo­kai­sen työntekijän ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta.

Suomessa on kehitetty työturvallisuuden parantamiseksi työpaikoille ns. työ­tur­val­li­suus­kort­ti-koulutus, joka saatiin laajasti käyttöön 2003. Työ­tur­val­li­suus­kort­ti on jo 618 700 henkilöllä (13.8.2010).

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikkoja perehdyttämään työntekijät työpaikan haitta- ja vaaratekijöihin sekä käyttämään turvallisia työtapoja. Erityisesti esimiehille on koulutettava myös heidän vastuunsa ja tehtävänsä, jotta he voivat käytännössä johtaa alaistensa työturvallisuutta. Suomessa työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus­ta järjestävät Työterveyslaitos, Työ­tur­val­li­suus­kes­kus, ammattijärjestöjen koulutuskeskukset, aikuisoppilaitokset sekä asian­tun­ti­jay­ri­tyk­set. Perehdytys ja koulutus voidaan toteuttaa myös tie­to­ko­nea­vus­tei­ses­ti. 

Työtapaturma määritellään henkilölle vamman tai sairauden aiheuttavaksi tapaturmaksi, joka tapahtuu työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työtapaturmat jaotellaan Suomen laissa työpaikka- ja työmatkatapaturmiin. Työmatkatapaturmat käsittävät vain työajan ulkopuoliset matkat kodin ja työpaikan välillä, kun taas työajalla tapahtuvat lii­ken­neon­net­to­muu­det luokitellaan työ­paik­ka­ta­pa­tur­mik­si.

Suomessa sattuu vuosittain noin 120 000 työtapaturmaa, joista työmatkatapaturmia on noin 16 000. Kuolemaan näistä johtaa noin 40. Eniten työtapaturmia sattuu rakennus- ja metallialoilla. Vuonna 2011 Suomessa sattui palkansaajille 108 648 työpaikkatapaturmaa ja 22 723 työmatkatapaturmaa. Yrittäjien vapaaehtoisesta työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­ses­ta korvattiin yrittäjille 6 275 työpaikkatapaturmaa ja 618 työmatkatapaturmaa. Vuonna 2010 Suomessa kuoli työ­paik­ka­ta­pa­tur­mis­sa 33 palkansaajaa ja työ­mat­ka­ta­pa­tur­mis­sa 18. Vapaaehtoisen työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen ottaneista yrittäjistä tapaturmissa kuoli neljä.

Vuonna 2018 Suomessa tapahtui 102 275 työpaikkatapaturmaa. Eniten niitä tapahtui rakennus-, korjaus ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöil­le. Yleisimmin tapaturmassa vahingoittui henkilön yläraaja, ja tapaturma liittyi henkilön putoamiseen, hyppäämiseen, kaatumiseen tai liukastumiseen.

1649314747496_SmallSquareLogoJpg_ccexpress-sm.png
lBEor6U1XmY-me

Ota yhteyttä

Lähetä vapaamuotoinen kysymyksesi tällä lomakkeella.

Nimi

*

Puhelin

*

Sähköposti

*

Viesti

*
* Pakollinen kenttä
Lähetä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.