1615633060424_ttkortti.jpg-me

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti

Luok­ka­kou­lu­tuk­se­na

Käy myös Am­mat­ti­pä­te­vyys­päi­väk­si
Joka Maanantai 
Lahdessa klo 08.00-16.00
Vi­ral­li­nen TTK:n hyväksymä kortti.

Hinta alkaen 99€

1615633060424_ttkortti.jpg-me

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti

Net­ti­kou­lu­tus

Käy myös Am­mat­ti­pä­te­vyys­päi­väk­si
Joka arkipäivä
  klo 08.00-16.00
Vi­ral­li­nen TTK:n hyväksymä kortti.

Hinta alkaen 80 €

1618051639398_tulitykortti-uusi_orig.jpg-me

Tu­li­työ­kort­ti

Seuraavat kou­lu­tuk­set 27.7. ja 10.8. Lahdessa

Klo 08.00-16.00
Vi­ral­li­nen SPEK:n hyväksymä kortti.

Hinta alkaen116€ 

red vehicle in timelapse photography

Hä­täen­sia­pu 4h

Sisältö:

- tilannekartoitus, hätäilmoitus

- tutkiminen ja peruselvytys

- sairauskohtausten elvytys

- haavat, verenvuodot

- defibrillaattorin käyttö


Kesto 4 tuntia

Webinaari. Hinta 60 € + alv 24 %
Worker with a forklift in a large carpentry workshop with many timbers in the background.

Truk­ki­kort­ti

Olitpa aloittelija tai kokenut konkari kurssiltamme, saat valmiuksia turvallisiin työmenetelmiin yhteisillä työpaikoilla. 

Kurssilla käsitellään lisäksi huollot ja tärkeimmät lait, vakuutukset ja ohjeet.

Koulutus ei korvaa työnantajan perehdytystä. Kuljettaja tarvitsee lisäksi työnantajan kirjallisen luvan.


Kesto 4 tuntia

Lopputentti

Kortti voimassa 5 vuotta

Saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Luokkakoulutus ja webinaari. 


Hinta 60 € + alv 24 %.

1649314705745_400JpgdpiLogoCropped-me.jpg

Työ­tur­val­li­suus työssä !!

Työ­tur­val­li­suus on työpaikan oma-aloit­teis­ta tur­val­li­suu­den hallintaa. Työ­tur­val­li­suus on osa yri­tys­tur­val­li­suut­ta.Yri­tys­tur­val­li­suu­den muita osa-alueita ovat esim. ym­pä­ris­tö­tur­val­li­suus, tie­to­tur­val­li­suus, hen­ki­lö­tur­val­li­suus, toi­mi­ti­la­tur­val­li­suus ja ri­kos­tur­val­li­suu­des­ta. Työ­tur­val­li­suut­ta to­teu­te­taan työ­suo­je­lun avulla ja toimintaa ohjaavat mm. työ­tur­val­li­suus­la­ki ja työ­ter­veys­huol­to­la­ki.
Kaikki työn­te­ki­jät ovat to­teut­ta­mas­sa työ­suo­je­lua. jokan on toi­mit­ta­va mää­räyk­sen mu­kai­ses­ti, jotta työ­tur­val­li­suus to­teu­tui­si. Työ­suo­je­lu­toi­min­taa työ­pai­kal­la edis­te­tään työ­suo­je­lu­yh­teis­työn avulla. Laki työ­suo­je­lun val­von­tas­ta ja työ­pai­kan­suo­je­lun työyh­teis­toi­min­nas­ta (20.1.2006/44) ohjaa eri tahojen osal­lis­tu­mis­ta tähän toi­min­taan.
Tur­val­li­nen työstely on suun­ni­tel­mal­lis­ta ja sitä ennakolta hyviksi to­det­tui­hin käy­tän­töi­hin. Keskeistä työ­tur­val­li­suu­des­sa on ris­kien­hal­lin­ta­Jo­kai­sen työn­te­ki­jän am­mat­ti­tai­toon, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa työ­tur­val­li­suut­ta.
Suomessa on kehitetty työ­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si työ­pai­koil­le ns. työ­tur­val­li­suus­kort­ti -koulutus, joka saatiin laajasti käyttöön 2003. Työ­tur­val­li­suus­kort­ti on jo 618 700 hen­ki­löl­lä (13.8.2010).
Työ­tur­va­la­ki vaatii työ­paik­ko­ja pe­reh­dyt­tä­mään työn­te­ki­jät työpaikan haitta- ja vaa­ra­te­ki­jöi­hin sekä tur­val­li­sia työtapoja. Eri­tyi­ses­ti esi­mie­hil­le on kou­lu­tet­ta­va vastuunsa ja teh­tä­vän­sä, jotta hän voi johtaa alais­ten­sa työ­tur­val­li­suut­ta. Suomessa työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus­ta jär­jes­tä­vät Työ­ter­veys­lai­tos , Työ­tur­val­li­suus­kes­kus , am­mat­ti­jär­jes­tö­jen kou­lu­tus­kes­kuk­set, ai­kui­sop­pi­lai­tok­set sekä asian­tun­ti­jay­ri­tyk­set. Pe­reh­dy­tys ja koulutus voidaan toteuttaa myös tie­to­ko­nea­vus­tei­ses­ti.
Työ­ta­pa­tur­ma mää­rit­te­leän hen­ki­löl­le vamman tai sairauden ai­heut­ta­vak­si ta­pa­tur­mak­si , joka tapahtuu työssä tai työstä joh­tu­vis­sa kunnossa. Työ­ta­pa­tur­mat jao­tel­laan Suomen laissa työpaikka- ja työ­mat­ka­ta­pa­tur­miin. Työ­mat­ka­ta­pa­tur­mat kä­sit­tä­vät vain työajan ul­ko­puo­li­set matkat kodin ja työpaikan välillä, kun taas työajalla ta­pah­tu­vat lii­ken­neon­net­to­muu­det luo­ki­tel­laan työ­paik­ka­ta­pa­tur­mik­si.
Suomessa sattuu noin 120 000 työ­ta­pa­tur­maa, tulee työ­mat­ka­ta­pa­tur­mia noin 16 000. Kuolemaan näistä johtaa noin 40. Eniten työturmia sattuu rakennus - ja me­tal­lia­loil­la . In 2011 Suomessa sattui pal­kan­saa­jil­le 108 648 työ­paik­ka­ta­pa­tur­maa ja 22 723 työ­mat­ka­ta­pa­tur­maa. Yrit­tä­jien va­paa­eh­toi­ses­ta työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­ses­ta kor­vat­tiin yrit­tä­jil­le 6 275 työ­paik­ka­ta­pa­tur­maa ja 618 työ­mat­ka­ta­pa­tur­maa. vuonna 2010 Suomessa kuoli työ­paik­ka­ta­pa­tur­mis­sa 33 pal­kan­saa­jaa ja työ­mat­ka­ta­pa­tur­mis­sa 18. Va­paa­eh­toi­sen työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen ot­ta­neis­ta yrit­tä­jis­tä ta­pa­tur­mis­sa kuoli neljää.
Vuonna 2018 Suomessa tapahtui 102 275 työ­paik­ka­ta­pa­tur­maa. Eniten niitä tapahtui rakennus-, korjaus ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöil­le. Ylei­sim­min ta­pa­tur­mas­sa saatui henkilön yläraaja, ja tapaturma liittyi henkilön pu­toa­mi­seen, hyp­pää­mi­seen, kaa­tu­mi­seen tai liu­kas­tu­mi­seen.